Komponisten / Lieder / Verlage / Textdichter

Single View for Lied

Titel My Wunsch
Anfang 1. Strophe Was i möcht i möcht no einisch zrugg is Dörfli dört am See
Sprache Deutsch
EJDKV-Nr S093-D-000003
Kategorie Duett (-D-)
Komponist Fritz Sutter-Ochsenbein
Verlag / Auslieferung - Fellmann-Liederverlag
Texter Fritz Sutter-Ochsenbein
zurück zur Suche
 
Note
EDJKV