Komponisten / Lieder / Verlage / Textdichter

Single View for Lied

Titel Mis Schatzji
Anfang 1. Strophe Geschter hani z'Schatzji troffu, fescht hets mich in d'Arma gnu
Sprache Deutsch
EJDKV-Nr S041-D-000004
Beschreibung / Kommentar

Walliserdeutsch

Kategorie Duett (-D-)
Komponist Felix Schmid
Verlag / Auslieferung - Fellmann-Liederverlag
Texter Felix Schmid
zurück zur Suche
 
Note
EDJKV