Komponisten / Lieder / Verlage / Textdichter

Single View for Lied

Titel Der Müeter Rat
Anfang 1. Strophe Geschter het mner d'Müeter gratu: "Büob, äs ischt de jetzu Zitt"
Sprache Deutsch
EJDKV-Nr S041-D-000008
Beschreibung / Kommentar

Walliserdeutsch

Kategorie Duett (-D-)
Komponist Felix Schmid
Verlag / Auslieferung - Fellmann-Liederverlag
Texter Felix Schmid
zurück zur Suche
 
Note
EDJKV