Komponisten / Lieder / Verlage / Textdichter

Single View for Lied

Titel Gniess dini Zyt
Anfang 1. Strophe I dänke zrügg a d'Chinderzyt, ersch geschter gsi
Sprache Deutsch
EJDKV-Nr B016-D-000003
Kategorie Duett (-D-)
Komponist Bruno Boss
Verlag / Auslieferung Bruno Boss
Texter Bruno Boss
zurück zur Suche
 
Note
EDJKV