Komponisten / Lieder / Verlage / Textdichter

Single View for Lied

Titel Lueg d'Stärnli a
Anfang 1. Strophe Lueg d'Stärnli a am Himmel wenns langsam nachte wott
Sprache Deutsch
EJDKV-Nr P003-M-Ze0003
Kategorie Männerchor (-M-)
Komponist Felix Pfirstinger
Verlag / Auslieferung - Fellmann-Liederverlag
Texter Paul Müller
zurück zur Suche
 
Note
EDJKV